Erinnerung

An den Mond Giacomo Leopardi
Herbstelegie Alexander Blok
Epigramm 1.27 Martial